Privacy verklaring

Stichting Project Lala Salama respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledigetransparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goedmogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolangu de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1
Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “de website”): lalasalama.org Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Stichting Project Lala Salama, gevestigd te Jan van Galenstraat 17G, 1051 KE Amsterdam , kvk-nummer: 61174246.

Artikel 2
Toegang tot website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3
Tot website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 4
Het beheer van de website
Artikel 5
Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van hetfunctioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijzewaarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelente treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bentbovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internetvanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policyDe beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopenals gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen debeheerder als gevolg hiervan.Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alleschade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6
Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Stichting Project Lala Salama. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alleinformatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwdeen natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatorzoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen diekenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voorhet onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijnpersoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaarte maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op tenemen via info@lalasalama.org.Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uwhandtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit vande verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8
Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor deautoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na eenuitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onderde bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal deverantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van degegevens.

Artikel 9
Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt ueen mail naar het volgende adres: info@lalasalama.org.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van hetverzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijkelevenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemdesituaties.

Artikel 10
Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet
is bepaald.

Artikel 11
Cookies
Artikel 12
Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13
Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder isexclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijkeuitzondering van toepassing is.

Artikel 14
Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Claartje de Rooij,info@lalasalama.org, 06-30194262.

Artikel 15
Toeschrijving

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).Deze privacyverklaring is van toepassing sinds tot nader order.

Help je mee?

Steun stichting Lala Salama met een eenmalige of periodieke bijdrage

image
Doneer